Ridala Kogudus
ME USUME
 Apostellik Usutunnistus
Mina usun Jumalasse, kõigeväelisse Isasse, taeva ja maa Loojasse. 
Ja Jeesusesse Kristusesse, Tema ainsasse Pojasse, meie Issandasse, 
kes on saadud Pühast Vaimust, 
ilmale tulnud neitsi Maarjast, kannatanud Pontius Pilaatuse all,
 risti löödud, surnud ja maha maetud, alla läinud surmavalda, 
kolmandal päeval üles tõusnud surnuist, üles läinud taeva, istub Jumala, 
oma kõigeväelise Isa paremal käel, 
sealt Tema tuleb kohut mõistma elavate ja surnute üle. Mina usun Pühasse Vaimusse, 
üht püha kristlikku Kirikut, pühade osadust, 
pattude andeksandmist, ihu ülestõusmist ja igavest elu.